کرونا

بهداشت روان سالمندان در دوران کرونا به زبان اشاره ایرانی

در این ویدیو در مورد بهداشت روان در دوران کرونا با زبان اشاره ایرانی صحبت می‌کنیم. هدف سلامت ناشنوا، ایجاد دسترسی اطلاعات سلامت برای ناشنوایان ایرانی می باشد. ‌‌

این قسمت با موضوع” بهداشت روان سالمندان در دوران کرونا” می‌باشد.

کودکان در دوره ویروس کرونا

در این ویدیو در مورد ویروس کرونا با زبان اشاره ایرانی صحبت می‌کنیم. هدف سلامت ناشنوا، ایجاد دسترسی اطلاعات سلامت برای ناشنوایان ایرانی می باشد.

این قسمت با موضوع”کودکان در دوره ویروس کرونا” می‌باشد.

اگه کرونا بگیریم چه اتفاقی می‌افته؟ اطلاعات ویروس کرونا به زبان اشاره ایرانی

در این ویدیو در مورد کرونا با زبان اشاره ایرانی صحبت می‌کنیم. هدف سلامت ناشنوا، ایجاد دسترسی اطلاعات سلامت برای ناشنوایان ایرانی می‌باشد. ‌‌

این قسمت با موضوع”اگه کرونا بگیریم چه اتفاقی می‌افته؟” می‌باشد.