منابع سلامت ناشنوا

اخبار

خبرهای مهم مربوط به سلامت و سلامت ناشنوا را در اینجا می‌توانید ببیند. این خبرها هم با زبان اشاره ایرانی و هم به صورت متن فارسی برای شما گذاشته می‌شود.

مقالات

مطالعات مربوط به سلامت ناشنوایان در اینجا می‌توانید ببینید. بیشتر مقالات معتبر در حوزه سلامت ناشنوا، به زبان انگلیسی هستند. خلاصه‌ای از هر موضوع به زبان اشاره ایرانی و زبان فارسی برای هر مقاله برای دسترسی بهتر به اشتراک گذاشته می‌شود.