متفره

کارگاه فرزندپروری پیشرفته ویژه‌ی ناشنوایان با زبان اشاره ایرانی

در این ویدیو در مورد کارگاه فرزندپروری پیشرفته با زبان اشاره ایرانی صحبت می‌کنیم. هدف سلامت ناشنوا، ایجاد دسترسی اطلاعات سلامت برای ناشنوایان ایرانی می باشد. ‌‌

این کارگاه با همکاری سلامت ناشنوا، شبکه ملی ناشنوایان ایران و موسسه روانشناسی و کودک گردو برگزار میگردد.

سهمیه ویژه واکسن کرونا برای ناشنوایان

در این ویدیو در مورد واکسن کرونا با زبان اشاره ایرانی صحبت می‌کنیم. هدف سلامت ناشنوا، ایجاد دسترسی اطلاعات سلامت برای ناشنوایان ایرانی می باشد. ‌‌

این قسمت با موضوع”سهمیه ویژه واکسن کرونا برای ناشنوایان” می‌باشد.

بیانیه فدراسیون جهانی بهداشت به وزارت بهداشت در رابطه با دسترسی برای ناشنوایان

در این ویدیو در مورد مسائل مربوط به سلامت با زبان اشاره ایرانی صحبت می‌کنیم. هدف سلامت ناشنوا، ایجاد دسترسی اطلاعات سلامت برای ناشنوایان ایرانی می باشد. ‌‌

این ویدیو با موضوع”بیانیه سازمان جهانی بهداشت به وزارت بهداشت در رابطه با دسترسی برای ناشنوایان” می‌باشد.

لیست کشورهایی که دسترسی مناسب سلامت در دوره کرونا دارند

در این ویدیو در مورد خبری از فدراسیون جهانی ناشنوایان با زبان اشاره ایرانی صحبت می‌کنیم. هدف سلامت ناشنوا، ایجاد دسترسی اطلاعات سلامت برای ناشنوایان ایرانی می‌باشد. ‌‌

این قسمت با موضوع”لیست کشورهایی که دسترسی مناسب سلامت در دوره کرونا دارند” می‌باشد.