سلامت روان

زبان زندگی، ارتباط بدون خشونت

ارتباط یکی از مهمترین ابزار برای انسانهاست. این ارتباط باید به چه شکل باشد؟

هدف سلامت ناشنوا، ایجاد دسترسی اطلاعات سلامت برای ناشنوایان ایرانی می باشد. در این ویدیو در مورد زبان زندگی با زبان اشاره ایرانی صحبت می‌کنیم. ‌‌این قسمت با موضوع”مقدمه ارتباط بدون خشونت و معرفی کارگاه آموزشی زبان زندگی برای ناشنوایان” می‌باشد. سفر درونی خود را در جهت تغییر با شناخت خود که همان مبدأ سفر است آغاز می کنیم و به اهداف خود می اندیشیم که غایت است و مقصد سفر . به چگونگی سفر می اندیشیم و تهیه ابزارش . راه را آموزش می دانیم و شرطش را صبر .آرزوی مان داشتن قلبی است صاف چون دُر و زندگی کردن مبتنی بر آرزوهای مان . یعنی تطابق کردار ، گفتار و پندارمان.

سلامت روان (قسمت چهارم): اختلالات روان

در این ویدیو در مورد سلامت روان با زبان اشاره ایرانی صحبت می‌کنیم. هدف سلامت ناشنوا، ایجاد دسترسی اطلاعات سلامت برای ناشنوایان ایرانی می‌باشد.

‌‌این قسمت چهارم از مجموعه ویدیوهای روان با موضوع”اختلالات روان” می‌باشد.

سلامت روان (قسمت سوم): تاریخچه روانشناسی

در این ویدیو در مورد سلامت روان با زبان اشاره ایرانی صحبت می‌کنیم. هدف سلامت ناشنوا، ایجاد دسترسی اطلاعات سلامت برای ناشنوایان ایرانی می‌باشد. ‌‌این قسمت سوم از مجموعه ویدیوهای سلامت روان با موضوع”تاریخچه‌ی روانشناسی” می‌باشد.

سلامت روان (قسمت دوم): علائم مشکلات روان

در این ویدیو در مورد سلامت روان با زبان اشاره ایرانی صحبت می‌کنیم. هدف سلامت ناشنوا، ایجاد دسترسی اطلاعات سلامت برای ناشنوایان ایرانی می‌باشد.

‌‌این قسمت دوم از مجموعه ویدیوهای روان با موضوع”علائم مشکلات روان” می‌باشد.