سلامت جسم

دیابت قسمت دوم به زبان اشاره ایرانی

در این ویدیو در مورد بیماری قند با زبان اشاره ایرانی صحبت می‌کنیم. هدف سلامت ناشنوا، ایجاد دسترسی اطلاعات سلامت برای ناشنوایان ایرانی می باشد. ‌‌این قسمت دوم از مجموعه ویدیوها با موضوع”دیابت نوع یک و دو” می‌باشد.

ناشنوایان برای دسترسی به اطلاعات سلامت به زبان اشاره نیاز دارند در این ویدیو مهسا تهذیبی مترجم سلامت ناشنوا قسمت دوم دیابت را توضیح میدهد.

دیابت قسمت اول به زبان اشاره ایرانی

در این ویدیو در مورد بیماری قند با زبان اشاره ایرانی صحبت می‌کنیم. هدف سلامت ناشنوا، ایجاد دسترسی اطلاعات سلامت برای ناشنوایان ایرانی می باشد. ‌‌این قسمت اول از مجموعه ویدیوها با موضوع”دیابت چیست” می‌باشد.

ناشنوایان برای دسترسی به اطلاعات سلامت به زبان اشاره نیاز دارند. در این ویدیو مهسا تهذیبی مترجم زبان اشاره ایرانی قسمت اول دیابت را توضیح میدهد.

ویروس HIV و بیماری ایدز قسمت دوم به زبان اشاره ایرانی

در این ویدیو در مورد بیماری ایدز با زبان اشاره ایرانی صحبت می‌کنیم. هدف سلامت ناشنوا، ایجاد دسترسی اطلاعات سلامت برای ناشنوایان ایرانی می باشد. ‌‌این قسمت با موضوع”اچ آی وی و بیماری ایدز” می‌باشد.

ناشنوایان برای دسترسی به اطلاعات سلامت به زبان اشاره ایرانی نیاز دارند. در این ویدیو مهسا تهذیبی مترجم سلامت ناشنوا قسمت دوم ویدیو ایدز را توضیح میدهد.