کرونا

بهداشت روان زنان باردار در دوره کرونا به زبان اشاره ایرانی

در این ویدیو در مورد بهداشت روان در دوران کرونا با زبان اشاره ایرانی صحبت می‌کنیم. هدف سلامت ناشنوا، ایجاد دسترسی اطلاعات سلامت برای ناشنوایان ایرانی می باشد. ‌‌

این قسمت با موضوع”بهداشت روان زنان باردار در دوره کرونا” می‌باشد.